Kereső

Kezdőlap

Bemutatkozás

E-önkormányzat

E-ügyintézés

Adobe Reader letöltése


Jogszabály kereso


Társulási portál        Hírek        Nyomtatványok        Térkép        Laptérkép

Óvodák
Kabai Napközi Otthonos Óvoda Bárándi Tagóvodája
Vezető Kiss Gyuláné
Cím 4161 Báránd Kossuth tér 6. Vörösmarty u. 35.
Telefon 06-54/466-052
Feladatai

Az alapító: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Az alapítás időpontja: 1949. évtől állami óvodaként működik

Az óvoda tevékenysége: óvodai nevelés

Az intézménybe felvehető:

- maximális gyermeklétszám: 100 fő

- engedélyezett csoportok száma: 4

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, vezetője óvodavezető, aki az alapító szerv - Képviselő-testület - nevez ki pályázat útján, 5 éves időtartamra.

Az intézmény gazdálkodási jogállása: részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

Gazdálkodási formája: önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező.

Az óvoda program bemutatása:

Az óvoda nevelőtestülete az önálló helyi program készítését választotta az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a helyi sajátosságok és az óvodában folyó egy évtizedes innovációs munka figyelembevételével. A program gyerekcentrikus szemlélet és gyakorlat alapján készült, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait, és az egyes gyerekek egyéni fejlettségi szintjét. Programunkból szeretnénk kiemelni célunk, nevelés filozófiánkat, alapelveinket, értékeinket, melyek a tartlami kidolgozás során visszatükröződnak.

Az óvoda gyerekképe: A természet és a társadalom viszonyai között eligazodni tudó, testileg, érzelmileg, szociálisan és értelmileg fejlett nyitott, fogékony, az egyetemes és magyar kultúrát ismerő gyermeki személyiség fejlesztése, az életkor és az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Óvodakép: A komplex személyiségfejlesztés feltétele az óvodai élet derűs, nyugodt, csalládias légköre, fontos tényezője az óvónő modellizáló szerepe, melyben a gyermeket játéktevékenységek és értékek közvetítése által az érzelmi biztonságos rendszerében fejlődik testileg, lelkileg, szociálisan és érzelmileg.

Az óvodai nevelés célja: Szeretetteljes, bensőséges légkörben, bizalomra épülő kapcsolat által valósuljon meg a humánus gyermek- és tevékenységközpontú nevelés.

Nevelésfilozófiánk: Életre nevelés. A helyi sajátosságok figyelembevételével, partnereink valós és látens igényeinek kielégítése. Játéktevékenységen keresztülelemi, de alapvető tájékozódási elemeket sajátítsanak el a gyerekek, amelyek segítik őket a világ, a környezet, az adott helyzet megismerésében, és a problémák, feladatok megoldásában. A sokoldalú nevelőmunkának át kell fognia a gyermeki személyiség egészét, és az érzelmi biztonság burokrendszerében kell kifejteni hatását. Feladatuk a teljes személyiségfejlesztés, melynek részét képezi a tanuláshoz szükséges képességek kialakítása. Óvodánkban elsősorban képességfejlesztés folyik, melynek ismeretanyaga, tapasztalati bázisa speciális, gyermekenként más és más. Ezek által alkalmassá  válnak neveltjeinek az iskolai életre, eljutnak az iskolakészültségi állapotba.

Alapelveink:

-Elfogadó, empátiát érvényesítő attitűd.

- Természeti, társadalmi változások közvetlen tapasztalásának elve.

- Humánus, gyermek- és tevékenységközpontú nevelés elve.

- Játék, játékosság.

- Direkt, indirekt, spontán irányítás elve.

- Kreativitás elve.

- Komplexitás elve.

Értékeink:

1. A család mint érték.

2. Individuális értékek:

- elfogadó együttműködésre képes emberi kapcsolatok

- tudás, mint érték

- egészség

3. Anyanyelv, mint érték.

4. Egyetemes, nemzeti kultúra és kozmológiai szemlélet

5. Természeti és társadalmi kincsek és azok tárgyiasult formái.

Küldetésnyilatkozat, jövőképünk:

A Bárándi Napközi Otthonos Óvoda a gyerekek nevelése során értéket közvetített, mert humánista, együtműködésre, segítségadásra, toleranciára, önérvényesítésre, alkalmazkodásra ösztönöz.

Értéket hoz létre, mert a gyermek személyiségéből az erősségeit, az egyénit bontja ki. Formálja a szülők értékrendjét, nevelési elképzeléseit.

Nevelésünk során a család, egészség, tudás, anyanyelv, természet és társadalom értékeit követítjük.

Legfőbb feladatunk az erkölcsösség a múlt hagyományaira építva. A  szülőföld szeretet belső tartalmának csiráit ültetjük el a gyerekek lelkében. A hagyományok és szokások ápolásával a népmesék közvetítő erejével igazi emberi értékeket alapozunk meg. Sajátosságunk a kozmológiai szemlélet. Miszerint létünk értelmét a társadalom és természet térben, időben való lüktetése, ritmusa adja. Terveink évkörre íródnak a magyar hagyomány és mitológikus csillagjegy időszakaira tagolva. Minden időszak nevelési feladat, tevékenysége más és más, az átszármaztatott egyetemes és magyar kultúra szokásaitól és szimbólumaitól függően. Az ismeretszerzés közvetlen tapasztalás útján cselekedtetéssel történik. A nevelési programunkban megfogalmazott  alapelvek és értékek érvényesítése által komplex személyiségfejlesztést valósítunk meg. Ennek fontos tényezője az óvodapedagógus modellizáló szerepe. A gyermekek játék, játékos tevékenységek által az érzelmi biztonság burokrendszerében fejlődnek testileg, lelkileg, szociálisan és érzelmileg.

 

 
Intézmények

Közérdekű

Egyéb

Kapcsolatfelvétel   Látogatók száma: Impresszum